ระบบจัดการฝึกอบรม

Traning Management System

Admin May 23, 2022 32 people

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
(Digital Technology for Education Management)

วิทยากร     ดร.พวงรัตน์ จินพล
                    ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
รูปแบบการเรียน     Virtual Training (เรียนผ่านโปรแกรม Google Meet)
ระยะเวลาอบรม     8 ชั่วโมง
วันที่     23 พฤษภาคม 2565
เวลา     08.30 – 17.30 น. (พัก 1 ชั่วโมง)

ลงทะเบียน พิมพ์ใบรับรอง รายชื่อผู้ลงทะเบียน
© Copyright 2022 By Sct-Team All Right Reserved